Regulamin

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA VOD KURSY.SLEEPCONCEPT.PL

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy zawarli z SLEEPCONCEPT SP. Z O.O,NIP: 952-222-84-04, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cylichowskiej 31F, 04-769 Warszawa, umowę na usługi Platformy VOD w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: https://kursy.sleepconcept.pl

I. DEFINICJE

 1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.
 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Opłata – określona w złotych polskich należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.
 4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.
 6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem  https://kursy.sleepconcept.pl prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.
 7. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD.
 8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.
 9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.
 10. Usługodawca - SLEEPCONCEPT SP. Z O.O,NIP: 952-222-84-04, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cylichowskiej 31F, 04-769 Warszawa.
 11. Ustawa o prawach konsumenta –  ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2018 poz. 1000) ze zm.
 13. Ustawa Kodeks cywilny -  ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)
 14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawna, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi  dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.
 2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
 3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD udostępnionych przez Usługodawcę.
 2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez: (i) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy (ii) potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej (iii) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym (iv) kliknięcie link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.
 3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
  1. wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;
  2. dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;
  3. wybór rodzaju Opłaty;
  4. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”
 4. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik potwierdza fakt złożenia Zamówienia, a Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
 5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w ust. 3 i 4 z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia o dokonaniu Opłaty i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.
 6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są Usługi, przed wysłaniem Zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy w związku z dostarczeniem treści cyfrowych oraz wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przez złożenie Zamówienia (w tym przez dokonanie Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem  terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa z niniejszym ust.7.
 9. Użytkownik może składać Zamówienia 24 godziny na dobę.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien skorzystać z odpowiedniej opcji.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internetowej. Jakość i szybkość połączenie internetowego Klienta może mieć wpływ na płynność odtwarzanego materiału i nie może stanowić podstawy do składania reklamacji
 2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy, i w tym zakresie podlegają pełnej ochronie prawnej.
 3. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania.
 4. Jakiekolwiek potwierdzone naruszenie postanowień ustępów poprzednich będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta kary umownej w wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) złotych za każde naruszenie.
 5. Korzystanie z Usługi  przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+ , Firefox, Chrome, Opera, Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 30 kwietnia 2018 r.

V. PŁATNOŚCI

 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata. 
 2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany  przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi.
 5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: PayU lub Przelewy24. Wybierając system płatności użytkownik automatycznie akceptuje jego regulamin.
 6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie.

VI. DOSTAWA

 1. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności za towar uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
 2. Kursy dostarczane są pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik otrzyma wiadomość z właściwym mu loginem i prośbą o wygenerowanie hasła. Po zalogowaniu otrzyma On dostęp do zakupionych towarów. Wiadomość zostanie dostarczona maksymalnie w przeciągu 24h od akceptacji zamówienia.
 4. Użytkownik kupujący kurs za pośrednictwem serwisu https://kursy.sleepconcept.pl nabywa licencję, która jest przeznaczona wyłącznie do użytku Kupującego. Zabronione jest zatem udostępnianie kursu innym osobom i jego odsprzedaży.
   

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Na podstawie art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Usług, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta przez SleepConcept o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ppkt. od 1-3 niniejszego punktu Regulaminu, nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności oraz na jej potrzeby dokonały Zakupu związanego bezpośrednio z tą działalnością.

VIII. REKLAMACJE

 1.  SleepConcept podejmuje wszelkie niezbędne działania celem zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy VOD, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2.  Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SleepConcept o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy VOD.
 3.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy VOD Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SleepConcept Sp. z o.o, ul. ul. Cylichowska 31F, 04-769 Warszawa, mailowo pod adres kontakt@sleepconcept.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien oznaczyć osobę zgłaszającego reklamacje (imię i nazwisko oraz adres e-mail), wskazać okoliczności będących podstawą do reklamacji oraz wskazać oczekiwany sposobu załatwienia sprawy
 5. SleepConcept zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni oraz powiadomieniu o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji z pomocą poczty elektronicznej e-mail. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną, chyba że Klient nie podał prawidłowego adresu e-mail na który ma zostać przesłany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Użytkowników o Usługodawcy i świadczonych przez niego na platformie  usługach na co Użytkownik wyraża  wyraźną zgodę.
 3. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza  tym, informacje dotyczące Użytkownika nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:  adres e-mail (założenie konta)  oraz imię i nazwisko – celem zapisania do certyfikatu. Rozsyłanie informacji do użytkowników platformy w przedmiocie jej funkcjonowania – w tym informacji o nowo dodanych kursach, odbywa się za pośrednictwem aplikacji freschmail.
 5. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres: admin@sleepconcept.pl
 7. Zagadnienia związane z ochroną i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Usługodawcy.
 8. W przypadku wygaśnięcia, zakończenia lub wypowiedzenia Usługi lub innym przypadku zakończenia świadczenia Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia danych Użytkowników z serwisów, wraz ze wszystkimi istniejącymi kopiami tych danych, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Usługi.
 9. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda ze stron  Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika uiszczone przez Użytkownika Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu Wiadomość zawierająca zestawienie zmian Regulaminu zostanie utrzymana na ww. stronie internetowej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z ostatnio zaakceptowanego przez niego regulaminu do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 7. Ponadto, Konsument w sytuacji sporu ze Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 8. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 01.02.2022.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję